Technologie pro společnost

Grantový program Technologie pro společnost rozvíjí ekosystém sociálních inovací, které řeší naléhavé společenské problémy použitím informačních a komunikačních technologií a novým přístupem k využití dat, sítí, internetu věcí, mobilních a internetových aplikací. Program cílí především na neziskové organizace a sociální podniky, které tato nová opakovaně využitelná řešení vytváří nebo přebírají ze zahraničí a adaptují na naše podmínky tak, aby byla trvale udržitelná a měla dopad na desetitisíce uživatelů. Grantový program již podpořil řadu technologických řešení, která dodnes zlepšují kvalitu života lidí se specifickými potřebami nejen v České republice, ale také v zahraničí.

Pro koho je program především určen

 • nestátní neziskové organizace a
 • sociální podniky,
 • další právní subjekty uvedené v podmínkách programu

které se svým projektem úspěšně absolvovaly akcelerační program Laboratoř Nadace Vodafone nebo jiný akcelerační program v ČR či zahraničí, případně jsou schopné doložit k projektu dva nezávislé posudky expertů.

Kritéria hodnocení žádostí

 • Nový a originální přístup k řešení problému
 • Míra využití technologie a její inovativnost v kontextu projektu
 • Společenský dopad řešení a jeho měřitelnost
 • Zapojení cílové skupiny a stakeholderů
 • Dlouhodobá udržitelnost
 • Kapacity realizačního týmu

Podmínky realizace

Projekt se může hlásit do programu poté, co absolvoval akcelerační program Laboratoř Nadace Vodafone případně jiný akcelerační program v ČR či zahraničí, případně projekt, který doloží dva nezávislé odborné posudky na projektový záměr.

Maximální délka realizace projektu je 36 měsíců. Záměr projektu, jeho harmonogram a předpokládaný rozpočet musí být efektivní a odpovídat očekávaným výstupům a výsledným společenským dopadům projektu.

Projekt přináší nové a inovativní řešení konkrétního společenského problému, které je účinnější než stávající alternativy, cílí na dosažení pozitivní společenské změny s využitím moderních informačních a komunikačních technologií a má dopad na více než 10 000 koncových uživatelů. Projekt může využít data, sítě, internet věcí, novou či v novém kontextu použitou aplikaci.

Projekt je po celou dobu realizace evaluován dle předem stanoveného evaluačního plánu.

Projekty jsou realizované na území České republiky případně v zahraničí neziskovými organizacemi se sídlem v České republice.

Projekt nesmí žádným způsobem podporovat politické strany či politická hnutí.

Právní podmínky programu Technologie pro společnost 2023-2024 jsou ke stažení zde.

 • Program je průběžný, žadatelé mohou projekty hlásit do programu celoročně.
 • Do 2 měsíců od přijetí žádosti rozhodne správní rada o podpoře projektu
 • Do 2 měsíců od přijetí rozhodnutí je zahájena realizace projektu
 • Ukončení projektu dle harmonogramu
 • Do 1 měsíce od ukončení projektu je potřeba předložit závěrečnou zprávu a vyúčtování